ร่วมงานกับเรา

บริษัท Image Plus Communication Co., Ltd. บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ / ชุมชนสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 • 1. ผู้จัดการฝ่าย CSR (จำนวน 1 อัตรา )

  ประสบการณ์ :

  • 0   ปี

  ลักษณะงาน :

  • - จัดทำแผนการปฎิบัติงานและดำเนินงานกิจกรรมโครงการ CSR,CSV ด้านการพัฒนาชุมชน อาทิประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
   - ลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการพร้อมกำกับดูแล และวัดผล / ประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และทำรายงานสรุปผลนำเสนอต่อที่ประชุม

  คุณสมบัติ :

  • - จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - มีประสบการณ์ในด้าน CSR การสื่อสาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - มีทักษะที่ดีในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ
   - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft PowerPoint, Word และ Excel
   - มีการสื่อสารที่ดีและการนำเสนอ มีทักษะการคิดเชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์
 • 2. เจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ข้อมูล (จำนวน 5 อัตรา )

  ประสบการณ์ :

  • 0   ปี

  ลักษณะงาน :

  • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเงินและธนาคาร

  คุณสมบัติ :

  • - วุฒิ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรีทุกสาขา หรือใกล้จบการศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถลาสอบได้)
   - ติดตามสถานการณ์ข้อมูล ข่าวสาร
   - มีความรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel
   - มีความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
   - สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • 3. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (จำนวน 3 อัตรา )

  ประสบการณ์ :

  • 0   ปี

  ลักษณะงาน :

  • - ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
   - ประสานงานการดำเนินโครงการฯ กับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  คุณสมบัติ :

  • - วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
   - อายุไม่เกิน 45 ปี
   - หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   - มีความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน และปัญหางานอย่างมีส่วนร่วม
   - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
   - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
   - สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
   - สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สอบถามรายละเอียด หรือส่ง Resume ได้ที่
คุณนันทิยา +662-541-4591, +662-541-4592
Email: Nuntiya.P@imageplus.co.th