คำ-ความหมาย

  • ทฤษฎีและการปฏิบัติการของ "นวัตกรรมสังคม"

    141 Views | 0 Downloads

    "นวัตกรรมสังคม" เป็นคำที่มีลักษณะพลวัต ไม่หยุดนิ่ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มาของการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ ไม่ใช่จะเกี่ยวข้องเฉพาะแต่เรื่องเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต

    Read more >