คลังข้อมูล

  • การสื่อสารองค์กรกับการสื่อสารสาธารณะ (สังคม)

    557 Views | 3 Downloads

    การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) เป็นการสื่อสารที่ดำเนินการโดยองค์กร เป็นเรื่องขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับ Stakeholder ขององค์กรนั้นเป็นสำคัญ การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) เป็นการสื่อสารที่สังคม

    Read more >