มิติของการปฏิบัติการนวัตกรรมสังคม

839 ผู้เข้าชม    

นวัตกรรมสังคม เป็นการปฏิบัติของความใหม่ ทั้งการสร้างความใหม่ การทำงานของความใหม่ และผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งการส่งต่อของผลการทำงานของความใหม่ที่ไปจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขมาก่อน) จนเป็นที่สำเร็จลุล่วงของ (และโดย) ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย รวมทั้งกลไกของสถาบันทางสังคม ทั้งตามวิถีกระบวนการของการทำงานขององค์กร และการสร้างผลลัพธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้น จะเกิดขึ้นทั้งระดับบุุคคล กลุ่ม และเครือข่าย

นวัตกรรมสังคม ยังมีความเกี่ยวข้องกับการสะท้อนย้อนกลับผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งต่อไปเป็นความต้องการและความคิดสร้างสรรค์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี ระบบงานและการบริหารจัดการใหม่ที่ยกระดับจากคุณภาพเดิมขึ้นไปอีก ดังนั้น นวัตกรรมสังคม จึงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสามารถของสังคมทั้งการเปลี่ยนแปลงสังคม และการเปลี่ยนผ่านทางสังคม
 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท