โลกเปลี่ยน ไทยปรับ อุดมศึกษาไทยป่วน

1389 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

การบรรยายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เรื่อง “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ อุดมศึกษาไทยป่วน”
ในการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อ “CMU for Change”
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ปานวิมานเชียงใหม่ สปารีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


------------------- ------------------- -------------------

 


          โจทย์ที่ได้รับมาเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับโลก ประเทศไทย และการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องยาก การบรรยายคงจบลงด้วย Interdisciplinary ดังที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้ว เรื่องที่จะมาคุยในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนไปสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับสากลได้อย่างไร ซึ่งมีประเด็นในระดับกระบวนทัศน์ (Paradigm ) ลงมาสู่หลักการและระดับปฏิบัติด้วย (Principles & Practices) ซึ่งจะสานต่อจากที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้แล้ว

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท