bayan escort görükle escort
bayan escort görükle escort bayan
bayan escort bayan escort bayan bayan escort bayan escort bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bayan bodrum escort bayan havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri
บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise)

4206 ผู้เข้าชม    

คำ แนวคิด และความหมายของกิจการเพื่อสังคม

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

Image Plus Communication

[3]

วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise)

 

          ในระยะ 15 ปีนี้ คำว่าวิสาหกิจชุมชน เป็นคำที่มีการใช้กันบ่อยมากขึ้นในสังคมไทย คำๆ นี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นิยามไว้ว่า เป็นกิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยที่กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายเพื่อการส่งเสริม มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเรียกว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

          วิสาหกิจชุมชนที่จะขอรับการสนับสนุนตามกฎหมายนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่โดยทั่วไปจะมีวิสาหกิจของชุมชนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามข้างต้น แต่ไม่ขอยื่นจดทะเบียน ก็อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยเช่นกัน

          ลักษณะของคำว่าวิสาหกิจชุมชนข้างต้น (1) ไม่นับรวมการประกอบการของผู้ประกอบการแบบวิสาหกิจครัวเรือน แบบเถ้าแก่ (2) มีกรอบของความหมายที่ด้านหนึ่งนับรวมเอาความเป็นสหกรณ์ - เป็นนิติบุคคล อีกด้านหนึ่ง ก็เปิดกว้างสำหรับการจัดการองค์กรของชุมชนที่คล่องตัวมากกกว่าสหกรณ์ คือ ไม่เป็นนิติบุคคล
ก็ได้ (3) ตามนิยามข้างต้น เปิดกว้างสำหรับกิจการขนาดย่อม (แบบเล็กมาก) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน แต่จะต้องจัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลของชุมชนและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน

          อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ....) พ.ศ...... ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะมีการปรับปรุงลักษณะขององค์กรของวิสาหกิจชุมชนให้เป็น “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ปรับปรุงคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยเพิ่มรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนชุมชนเมือง จัดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กิจการวิสาหกิจชุมชน และให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดให้มีมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันกฎหมายนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

...............................

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท