ลงทะเบียน

การลงทะเบียนสมาชิก

หมายเหตุ

1.) กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กํากับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกของสมาชิกในการใช้ บริการกับ imageplus.co.th

2.) ทางบริษัทฯ ถือว่าข้อมูลของสมาชิกทุกท่านเป็นความลับ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลใดๆ เว้นแต่ มีเหตุอันสมควร

3.) หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ email ยืนยันการเป็นสมาชิก ให้ท่านคลิกที่ลิ้งค์ใน email เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก (หากยังไม่ได้คลิกลิ้งค์ยืนยันระบบจะถือว่าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บฯ)

ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

(โปรดระบุ ชื่อสมาชิก 3-16 ตัวอักษร และเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น)

ข้อมูลส่วนตัว
  รับข่าวสารจากเว็บไซต์