การบรรยายเชิงวิชาการ

Outcome / Impact Evaluation

Outcome/Impact Evaluation

การทำความเข้าใจเรื่อง “การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ”

โดย ดร.สุนทร  คุณชัยมัง

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ สมาคมเพื่อนชุมชน จังหวัด ระยอง
 

Share this