กิจกรรมภายในองค์กร

Social Business Day 2019

Social Business Day 2019 จัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของ Professor Muhammad Yunus และ Yunus Foundation ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่อินเดีย และบังคลาเทศ เพื่อเป็นการรวมตัวกันของชุมชนธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งเป็นเวทีของการรายงานความก้าวหน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของนักธุรกิจ นักปฏิบัติการทางสังคม นักวิชาการ และนักพัฒนาทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ตลอดจนถึงผู้ประกอบการและเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมประชุม ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึก เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กร รวมไปถึงการเชื่อมต่อและขยายเครือข่ายต่อไปในระดับสากล

Share this