บทความน่าสนใจ

ความก้าวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการยอมรับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กแบบยั่งยืน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้การยอมรับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กแบบยั่งยืน” ดำเนินการโดย บริษัทอิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ดำเนินการบนหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการ พัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การเสวนาย่อยรอบที่ 1

2. การอบรม

3. การศึกษาดูงาน

4. การเสวนาย่อยรอบที่ 2

Share this