บทความน่าสนใจ

ทิศทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย และกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่/เมืองอุตสาหกรรมนิเวศนและชุมชนยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2552

Share this