บทความน่าสนใจ

ทิศทางและนโยบาย ในการส่งเสริมสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ของประเทศไทย

โดย นายธานินทร์ ผะเอม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานสัมมนาเรื่อง Eco Industrial Town การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ในยุคการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยองวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 10.15 –11.00 น.

Share this