บทความน่าสนใจ

Eco Industrial Town คืออะไร และบทบาทของสภาอุตสาหกรรมฯ ในการขับเคลื่อนสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์

โดย นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสัมมนา Eco Industrial Town การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ในยุคการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 -16.30 น. โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

Share this