รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ. 4/2552

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 รัฐสภา

Share this