แนวคิดการออกแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก (1)

โดย ธงชัย อินทรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาฯ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

Share this