โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมตามแนวทางการพัฒนาแบบ Eco-Industrial Town เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน (1)

โดย ธงชัย อินทรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาฯ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

Share this