กรณีศึกษาในไทย

 

          การแก้ปัญหาคนจนของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นี้ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ศึกษาความสำเร็จของดำเนินงานกองทุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2562 และได้พบว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาสมาชิกในชุมชนที่เป็นคนจน (และมักจะอพยพออกจากพื้นที่ชุมชนไปเร่ร่อนรับจ้างในพื้นที่อื่น) ให้เป็นผู้รับจ้างในโครงการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น ร้านค้าชุมชน
นาแปลงใหญ่ โรงงานน้ำดื่ม ฯลฯ โดยด้านหนึ่งให้หน่วยงานหรือผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐเป็นผู้ว่าจ้าง พร้อมกันนั้น ก็ให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (หักรายได้จากการรับจ้าง) เพื่อให้สมาชิกและคนจนเหล่านี้ได้มีอาชีพ และเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการต่าง ๆ

          การดำเนินงานดังกล่าวของกองทุนสวัสดิการชุมชนข้างต้น เป็นตัวอย่างของประสานความร่วมมือหรือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรในระดับชุมชนตำบล ทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนในฐานะการจ้างงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ให้ข้อมูลและความร่วมมือในงานพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการขยายเขตแดนของงานตามความเกี่ยวข้องของกองทุนสวัสดิการชุมชน จากการทำงานตามแนวทางของการช่วยเหลือ ประคับประคองให้มีการอยู่รอด และดำรงชีวิตได้ตามสิทธิพื้นฐาน ไปสู่การสร้างความมั่นคงเชิงโครงสร้างของการดำรงอยู่ของคนจน/ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

…..

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน”

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

 

Share this