กรณีศึกษาในไทย

พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันที่ดำเนินการตรวจสอบ โดย คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)

การเสวนาทางวิชาการ “วันนี้ของ คตส กับก้าวที่สองของของการพัฒนาธรรมาภิบาล”

โดย ศูนย์บริการวิชาการธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 22 เมษายน 2552 ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Share this