การประยุกต์ใช้ CSR ในกิจการของการประปานครหลวง

งานสัมมนา การประปานครหลวง (กปน.)  เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552

ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

–  CSR Definition

–  CSR Component

–  CSR Initiative : ISO 26000

–  Voluntary Initiative & Tools of CSR

Share this