บทบาทผู้นำในการก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 4.0

(1) 4.0 และการเปลี่ยนยุคสมัยของโลก: อินเตอร์เน็ต + การข้ามพ้นไปจากทุนนิยม

(2) Thailand 4.0
     • Thailand 4.0 + Pracharat Policy
     • Critics
(3) Suggestions
     • มุมมองเรื่อง 4.0
     • การต่อต้านคอร์รัปชัน
     • ผู้นำ

Share this