ESG-progress

Environment

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจ

Social

ประเด็นด้านสังคม – ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอก

Governance

ประเด็นในด้านธรรมาภิบาลเป็นความโปร่งใสในการดำเนินงานของธุรกิจ

Trends

Trends Monitoring Report

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Trends 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod temp incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ullamco laboris

Trends 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod temp incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ullamco laboris

Trends 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod temp incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ullamco laboris

Trends Monitoring Report

trends

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Trends 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Trends 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Trends 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Trends Monitoring Report

ESG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

ไทยพัฒน์ ตั้งบอร์ดยั่งยืน ขับเคลื่อนวาระ “สังคม 2020”

สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และสานเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ทำงานเชื่…

Trends Monitoring Report

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Cashflow Forecasting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Acquisitions & Mergers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Company Budgeting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Company Secretary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Succession Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Business Returns

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Trends Monitoring Report

ESG Report ประจำเดือน มกราคม 2567