บริษัท

การบริหารงานความร่วมมือแบบหลายภาคส่วนหลายระดับ

          การบริหารงานความร่วมมือแบบหลายภาคส่วนหลายระดับ เป็นแนวทางการบริหารนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องร่วมกันของ 4 ภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐส่วนกลาง, องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองท้องถิ่น, ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การสร้างความร่วมมือแบบหลายฝ่ายนี้ จะต่างไปจากการทำงานความร่วมมือแบบ 2 ฝ่ายตามแบบแผนของคู่สัญญาและมีบริหารจัดการได้ง่ายกว่า การบริหารงานตามความร่วมมือแบบหลายภาคส่วนของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ยังจะมีการจัดระดับของการบริหาร งานเป็น 3 ระดับ ด้วยกันคือ (1) ระดับปฏิบัติการ (Operation) (2) ระดับการบริหารจัดการ – ให้เป็นไปตามนโยบาย (Management) และ (3) ระดับการกำหนดนโยบาย (Policy) “

 

Share this