บริษัท

นโยบายประชารัฐ : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด

          คณะทำงานในยุคนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ โดยจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ที่ทำงานช่วยชุมชนในเรื่องบริหารจัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า การจัดจำหน่ายและเชื่อมโยงการตลาดในระดับประเทศ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนใน 3 กลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน

Share this