บริษัท

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ว่าด้วยมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility : CSR-DIW)

ที่มา  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Share this