บริษัท

Collective Impact การทำงานรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน

การทำงานรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน (Collective Impact) เป็นการสร้างพันธะผูกพันร่วมกันของกลุ่มองค์กรจากหลายภาคส่วนที่มาช่วยจัดการปัญหาร่วมกัน

Share this