บริษัท

CSR กับกลยุทธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CSR = Social Construction
          Alexander Dashlsrud สรุปเรื่องการให้ความหมายของ CSR ว่า CSR as a social construction ซึ่งหมายความว่า ความหมายของ CSR จะไม่ตายตัว ไม่เต็มร้อย จะไม่มีความหมายที่สร้างขึ้นแบบเป็น “one” – จะมีส่วนที่เหลื่อมล้ำออกไปตามบริบทของการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่แต่ละที่ประสบอยู่โดยจะมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Responsibility / Corporate citizenship รองรับเป็นเบื้องต้น

          เป็นคำ / ความคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปรองรับต่อการจัดการแก้ไขปัญหาที่ธุรกิจกำลังประสบ… หรือขึ้นอยู่กับที่ตั้ง / ตำแหน่งหรือบริบทของสังคม

Share this