บริษัท

ISO 26000

Guidance on Social Responsibility (SR)

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
นายประสงค์  ประยงค์เพชร / 29 มิถุนายน 2552

การนำเสนอ

– กระแสของ SR และที่มาของ ISO 26000

– SR ความจำเป็นและประโยชน์

– โครงสร้างของ ISO 26000

– หลักการ หัวข้อหลัก และประเด็นต่างๆ

– การนำไปปฏิบัติแบบบูรณาการ

Share this