บริษัท

Old Social Movements Theory

ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเก่า

เป็นการรวมกลุ่มทฤษฎีดั้งเดิมที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนเป็นด้านหลัก มากกว่าเรื่องโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
Share this