บริษัท

Outcome / Impact Evaluation

การทำความเข้าใจเรื่อง “การวัดผลลัพธ์และผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการบริหารโครงการ” เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งวัดผลความสำเร็จที่มีต่อการใช้ประโยชน์ของคนในสังคมและผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมโดยรวมในระยะยาว

Share this