การเมือง

ความเข้มข้นของโลกไซเบอร์ ขั้วการเมืองและทุนใหม่ของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ที่จัดตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2549 ต่างก็ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดการปฏิบัติการทางการเมืองในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Share this