การจัดการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์

การสัมมนาฝ่ายสื่อสารองค์กร /ประชาสัมพันธ์ /ชุมชนสัมพันธ์ /ส่วนปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โดยนายสุนทร คุณชัยมัง Image Plus

Share this