บทความน่าสนใจ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” โดย นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เนื้อหาภายในเล่ม บทที่ 1 การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง : บทนำและผลการศึกษาโดยสังเขป โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา และ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช บทที่ 2 การผูกขาดกับความเหลื่อมลํ้าในภาคธุรกิจ โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ บทที่ 3 การแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนส่วนเกิน โดย นิพนธ์ พัวพงศกร บทที่ 4 ผลตอบแทนส่วนเกินจากสัมปทาน: กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม โทรทัศน์ การจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และทางด่วนขั้นที่ 2 โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช และ อิสร์กุล อุณหเกตุ บทที่ 5 การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช และ เทียนสว่าง ธรรมวณิช บทที่ 6 การใช้อิทธิพลในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ โดย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และ โสภณ ชมชาญ บทที่ 7 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของบริษัทหลักทรัพย์ โดย สฤณี อาชวนันทกุล บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์ โดย สฤณี อาชวนันทกุล บทที่ 9 ความได้เปรียบตลาดของผู้บริหารในธุรกรรมหลักทรัพย์ของบริษัทตนเอง โดย พอพล แข่งเพ็ญแข บทที่ 10 การศึกษาความไม่เท่าเทียมกันในการจ่ายภาษีทางตรงกับภาระของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ อมรเทพ จาวะลา บทที่ 11 การกระจายของภาระภาษีทางอ้อม โดย ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ บทที่ 12 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม : การขยายฐานภาษี โดย สมชัย จิตสุชน และ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ บทที่ 13 การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์ (Benefit Incidence Analysis) จากโครงการที่สำคัญของภาครัฐที่มีต่อประชาชนกลุ่มเศรษฐานะต่างๆ โดย วิโรจน์ ณ ระนอง และ สุเมธ องกิตติกุล   ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) pdf_1409296587
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *