บทความน่าสนใจ

CSR in India

องค์ประกอบหลักในการพิจารณา CSR ของบริษัทเอกชนในอินเดีย จะประกอบด้วย

1. การพัฒนาชุมชน (Community development) เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาชุมชนโดยบทบาทของกิจการเอกชนโดยตรง เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน โดยอาจจะเน้นไปยังกิจการในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น สุขภาพ การศึกษาและเกษตรกรรม

2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม หลายบริษัทในอินเดีย ดำเนินตามมาตรฐานของ ISO 14001

3. สถานที่ทำงาน (Workplace) – เรื่องของความปลอดภัยในที่ทำงาน การสร้างความรู้และการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน

 

กิจการเอกชนตัวอย่างในอินเดียที่สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน CSR

งานกิจการเอกชนการดำเนินงาน
การพัฒนาชุมชน

(Community development)

Hindalcoได้รับรางวัล CSR สำหรับการพัฒนาชนบทยากจนแบบผสมผสาน(Integrated Rural Poverty Alleviation Programme)
การให้เพื่อการกุศล

(Corporate giving)

Indian Oil Corporationจัดสรรกำไรสุทธิ 0.75 % เพื่อสมทบการพัฒนาชุมชน
สาธารณสุขLarsen and Toubroเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแรก ที่รณรงค์เรื่อง HIV/AIDS programme
Gender equalityNTPCเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่องค์กรที่มีนโยบายให้เงินอุดหนุนสำหรับ paternity leave
มาตฐานแรงงาน

(Labour standards)

ITCเป็นบริษัทแรกในอินเดียที่ได้รับการับรองในมาตรฐาน SA 8000 การตรวจสอบมาตรฐานด้านสังคมของ Chirala facility
ทุนมนุษย์

(Human capital)

Infosysเป็นบริษัมที่บุกเบิกการวัดประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (ในฐานะที่เป็นทุน) โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม(Environment management)BHELทุกส่วนงานของBHELได้ผ่านมาตรฐานที่ได้รับการับรองใน ISO 14001 (ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม)
การอนุรักษ์พลังงาน

(Energy conservation)

Relianceการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดในองค์กร ทำให้บริษัทประหยัดเม็ดเงินไปได้ถึง 1,150 ล้านรูปีต่อปี
การอนุรักษ์น้ำ

(Water conservation)

Hidustan Sanitarywareการรณรงค์การประหยัดการใช้น้ำ จะทำให้ประหยัดการใช้น้ำได้ถึง 2 ล้านลิตร
DisclosureTata  Iron and steelเป็นบริษัทแรกของอินเดียเข้าร่วมการจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน (sustainable report) ซึ่งเป็นงานที่ดำเนินงานตาม Global Reporting Initiative guidelines : GRI

     Ritu Kumar, เอกสารประกอบในการประชุม National Seminar on Corporate Social Responsibility ,2004

The State of CSR in India 2004 : Acknowledging Progress , Prioritizing Action Background Paper / National Seminar on Corporate Social Responsibility /10 November 2004

บางส่วนบางตอนของการค้นคว้าประกอบการเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

โดยสุนทร คุณชัยมัง

บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น / soontorn@imageplus.co.th

Share this