การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่เมืองเมดิยิน (Medellin) ของโคลอมเบีย เป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างความ
สัมพันธ์ในทางระบบเศรษฐกิจของเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เพราะนอกจาก จะเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 2 ของประเทศแล้ว เมดิยิน ยังเป็นเมืองที่พ่อค้ายาเสพติดเป็นผู้มีอำนาจและอิทธิพลเหนือกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เมืองอยู่ภายใต้อิทธิพลของ Pablo Escobar การพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากภาพลักษณ์ของอาชญากรรม และความรุนแรง การพัฒนาเมืองนี้เกิดขึ้นมาตามลำดับหลังจากการเสียชีวิตของ Pablo Escobar และภาคส่วนต่าง ๆ ของเมืองได้ร่วมมือกันพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการของภาคพลเมืองที่เป็นไปตามกรอบของ Citizen Engagement เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงการค้า อาชีพ การสาธารณสุข และการศึกษารวมทั้งการบริการของเมืองที่นำไปสู่การทบทวน/การเพิ่มการลงทุน จนกระทั่ง ปัจจุบัน the Overseas Development Institute (ODI) ได้ยกย่องว่า Medellin as a model for successful local development.

 


the Agency for Cooperation and Investment of Medellin and the Metropolitan Area 

          The ACI Medellin เป็นการทำงานเครือข่ายขององค์กรภาคประชาสังคม 7 องค์กร คือ (1) The Christian Youth Association ACJ-YMCA Medellin, (2) the Juan Felipe Gomez Escobar Foundation, (3) The SACIAR Foundation-Food Bank, (4) The Salva Terra Foundation (5) The Antioquia Presente Corporation, (6) The Seed of Hope Corporation, (7) The Dream and Footprints of Tomorrow Corporation ด้วยความสามารถขององค์กรเหล่านี้จึงได้นำไปสู่การสร้างความร่วมมือกับองค์กรสนับสนุนระหว่างประเทศ

          ยกตัวอย่างงานในแต่ละด้านขององค์กรริเริ่มเหล่านี้ เช่น YMCA มุ่งส่งเสริม และสร้างโอกาสที่เปิดกว้างของงานด้านการประกอบการสร้างอาชีพ เป็นงานที่สร้างความร่วมมือกับ World Vision Colombia กรณีของ The Salva Terra Foundation มุ่งสร้างงานความร่วมมือที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของการลงทุนในการพัฒนาชนบทและความมั่นคงทางอาหารสำหรับเมืองเมดิยิน และจังหวัด Antioquia เป็นงานอบรม ให้ข้อมูลปรึกษา พัฒนางานกระบวนการทำงาน โดยรวมเอากระบวนการทางสังคม (และความร่วมมือระหว่างประเทศ) เข้ามา
ร่วมใช้เป็นเครื่องมือ

 

          ในขณะเดียวกัน การดำเนินงานในด้านกายภาพของเมืองโดยเทศบาล เมือง และจังหวัด ก็เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์บรรยากาศของการเปลี่ยนแปลง และการเปิดโอกาสเข้าถึงซึ่งบริการที่เท่าเทียมกันของประชาชน เช่น ห้องสมุดประชาชน การปรับปรุงกายภาพถนน การติดตั้งลิฟท์หรือบันไดเลื่อนสาธารณะในพื้นที่ลาดชัน ที่ที่เป็นย่านของชุมชนแออัดแต่เดิม พร้อม ๆ กันนั้น เมือง/จังหวัด ยังได้เชื่อมโยงการพัฒนาเข้ากับแคมเปญใหญ่ของประเทศ
ที่ต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปจากเดิมเช่นเดียวกัน และต้องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายได้ใหม่ และสร้างการประกอบการให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประชาชนเช่นเดียวกัน เมดิยินได้เป็นส่วนหนึ่งของ Colombia Co โดยโครงการ Visit Medellin

          ก่อนปี 2019 การท่องเที่ยวของที่นี่สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ 290,000 jobs มากกว่า 3 ปีก่อนหน้านั้นถึง 50% คิดเป็น 8.2% ของ GDP ของเมือง (ก่อน Covid-19) หลังจาก Covid-19 เมดิยินเริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเฉพาะช่วงมกราคม-พฤษภาคมของปี 2022 ที่ได้ประกาศเป็นปีท่องเที่ยวไป โรงแรมมียอดจอง 72.5% เพิ่มมากที่สุด มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 12% เปรียบเทียบกับปี 2020 ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดและธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 38% เปรียบเทียบจากปี 2019 สร้างรายได้ให้กับเมือง 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 962 ล้านบาท)

…..

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน”

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *