องค์กรสิ่งแวดล้อมค้าน ประกาศ ก.อุตสาหกรรม ชี้ไม่ชอบด้วย กม.-ไม่ฟังเสียงประชาชน หลัง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยระบุว่า “เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และป้องกันผลกระทบต่อประชาชนรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะประกอบการอุตสาหกรรม” ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ร่วม กับกลุ่มพลังไท เครือข่ายจับตานิวเคลียร์ มูลนิธิบูรณะนิเวศ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)มูลนิธิเพื่อบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เปิดผนึก คัดค้านประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับดังกล่าวและร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 13 ต.ค. 2552 โดย แถลงการณ์ฯ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ บังคับใช้โดยที่ไม่มีกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติฉบับใดให้อำนาจแก่กระทรวง อุตสาหกรรมในการออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ได้ ประกาศกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นประกาศกระทรวงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอก จากนี้ ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ยังเป็นประกาศกระทรวงที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุผลและไม่อาจทำให้ เจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญบรรลุผลได้ เพราะไม่มีการดำเนินการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียอย่างรอบด้านก่อน ขณะ ที่แถลงการณ์ระบุด้วยว่า รัฐบาลเพิกเฉยและมิได้ดำเนินการเสนอร่างกฎหมายตามที่คณะกรรมการศึกษาและยก ร่างกฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจัดทำไว้ โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในทางตรงกันข้ามกลับรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมและ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติบางคน และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้ง นี้ แถลงการณ์เปิดผนึกได้ระบุข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมให้ยกเลิกประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว และไม่นำประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ไปเป็นข้ออ้างในการอนุมัติ อนุญาตโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวม ถึงให้รัฐบาลยุติการเสนอร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง) เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และเร่งดำเนินการนำร่างองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ…. ที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจากคณะกรรมการศึกษาและ ยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและดำเนินการให้เป็น กฎหมายโดยเร่งด่วน เพื่อจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่มา  ประชาไท , 16 ตุลาคม 2552 pdf_1387359833
Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *