การจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของพลเมือง ที่พอร์โต อเลเกร มลรัฐทางตอนใต้ของบราซิล ที่ที่มีการกล่าวขานกันว่าเมืองที่ยิ่งห่างไกลจากเมืองหลวง-Brazilia มากเท่าใด โอกาสที่จะได้รับจากรัฐ-ส่วนกลาง โดยการบริหารงานแบบรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง (Centralization) ก็จะลดน้อยถอยลงไป เป็นอัตราที่ผกผันกับความหมายของระยะทาง

          พอร์โต อเลเกร เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐฮิวกรังจีดูซูว มีประชากร 1.5 ล้านคน เป็นเมืองขนาดใหญ่ลำดับ 10 ของประเทศ อยู่ทางตอนใต้ของบราซิล ที่ที่มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง และการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการใช้จ่าย และเป็นประเด็นสำคัญในทางการเมืองของท้องถิ่นมาโดยตลอด

          ที่นี่ เริ่มมีขบวนการภาคประชาสังคมที่เข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารเมือง (Local Government) ที่มากไปกว่าการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั่นก็คือ การออกแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการจัดทำแผนงานและงบประมาณ จัดเวที/จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้นำเสนอประเด็นปัญหาและความสำคัญที่เทศบาล (เมือง) ต้องจัดการแก้ไข-บรรจุเป็นวาระความจำเป็นในการดำเนินงานหรือเป็นแผนงานพัฒนาและงบประมาณประจำปี (ปกติโดยทั่วไป เรื่องเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์หรือฝ่ายงานของเทศบาลเป็นผู้จัดทำ)

          กิจกรรมและโครงการที่จัดทำขึ้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเข้ามาร่วมจัดทำด้วย เช่น งานก่อสร้าง-วิศวกร งานสาธารสุข-นายแพทย์หรือนักการสาธารสุข งานคมนาคม-วิศวกรด้านจราจรและผังเมือง และนักเศรษฐศาสตร์ หรือนักบัญชีสำหรับการคำนวณงบประมาณ ฯลฯ แล้วนำเสนอเป็น Proposals ต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนลงคะแนนเสียง (การดำเนินงานยังให้มีการเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการกำกับงานควบคู่ไปกับบทบาทของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของเทศบาลอีกทางหนึ่งด้วย) เมื่อโครงการที่ริเริ่มได้รับการโหวตคะแนน และการจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว ผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นนี้ จะนำเสนอโครงการนั้น ๆ ต่อเทศบาล เพื่อนำเสนอต่อการประชุมอนุมัติงบประมาณของสภาของเมือง อันเป็นการเพิ่มบทบาทของขบวนการภาคประชาสังคม/ภาคพลเมือง เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล (ส่วนราชการ) และนักการเมือง ผู้แทนของประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนตามระบบประชาธิปไตย

          ความสำเร็จของการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนกับรัฐบาลท้องถิ่นที่พอร์โต อเลเกร ได้เป็นตัวอย่างให้กับการบริหารท้องงถิ่นในเมืองต่าง ๆ ของบราซิล และเป็น Model ที่ถูกนำไปใช้งานในต่างประเทศทั้งในยุโรป และแอฟริกา

…..

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมกับความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน”

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

 

 

Share this

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *